Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Trimsalon Limbo – Koningstraat 31 te Tegelen

Download de Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

 • Opdrachtgever: Dit is de persoon met wie Trimsalon Limbo een afspraak heeft gemaakt.
 • Overeenkomst: Elke afspraak tussen Trimsalon Limbo en de opdrachtgever waarbij Trimsalon Limbo zich verbindt om het huisdier van de opdrachtgever te verzorgen.
 • Huisdier: Een of meerdere dieren van de opdrachtgever die aan Trimsalon Limbo worden toevertrouwd.
 • Trimmen/trimbeurt/opdracht/werkzaamheden: Het verzorgen en/of mooi maken van het huisdier, gericht op zijn gezondheid, welzijn of uiterlijk.
 • Schriftelijk: Dit kan zowel via traditionele briefpost als via e-mailcommunicatie worden gedaan.

Artikel 2: Algemeen

Deze regels gelden voor alle afspraken tussen Trimsalon Limbo en de klant.

Artikel 3: Inschrijving

 1. Bij het eerste contact worden de gegevens van de klant en het huisdier vastgelegd, en de klant gaat hiermee akkoord met de regels.
 2. Een aanbod van Trimsalon Limbo is vrijblijvend.

Artikel 4: Inhoud en uitvoering van de afspraak

 1. Trimsalon Limbo voert de afspraak uit zoals een vakman dat zou doen. De trimsalon houdt rekening met de wensen van de klant voor de verzorging van het huisdier. Keuzes die gemaakt worden staan altijd in het belang en welzijn van het dier.
 2. Trimsalon Limbo kan de afspraak door iemand anders laten uitvoeren zonder overleg met de klant.
 3. Trimsalon Limbo wordt niet gezien als de eigenaar van het huisdier.
 4. De trimsalon kan de regels en prijzen veranderen zonder een reden te geven.
 5. Afspraken zijn bindend zodra ze mondeling of schriftelijk zijn gemaakt.

Artikel 5: Extra werk en veranderingen

 1. Als tijdens de afspraak blijkt dat er extra werk nodig is voor een goede afronding, kan Trimsalon Limbo dat doen zonder toestemming van de klant, bijvoorbeeld als de gezondheid van het huisdier dat vereist. Trimsalon Limbo moet de klant op tijd informeren over de extra kosten. Is de klant telefonisch niet bereikbaar dan zal de trimsalon het extra werk verrichten of de trimbeurt afbreken.
 2. Als de klant extra dingen wil, betekent dit extra kosten voor de klant.
 3. Als er na het maken van de afspraak kostenverhogende omstandigheden ontstaan die aan de klant kunnen worden toegerekend, moet de klant de extra kosten betalen, tenzij Trimsalon Limbo de fout had moeten opmerken voordat de prijs werd vastgesteld. Trimsalon Limbo moet de klant op tijd informeren over de extra kosten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De opdrachtgever blijft altijd verantwoordelijk voor zijn huisdier(en) tijdens de afspraak met Trimsalon Limbo. Als het huisdier schade veroorzaakt aan Trimsalon Limbo of anderen, moet de opdrachtgever voor deze schade betalen. Trimsalon Limbo is niet verantwoordelijk als het huisdier wegloopt, behalve als Trimsalon Limbo opzettelijk of erg nalatig is geweest.
 2. Als er schade is, zal Trimsalon Limbo alleen de kosten vergoeden die een dierenarts in rekening brengt. Als het huisdier overlijdt door de behandeling van Trimsalon Limbo, vergoedt Trimsalon Limbo maximaal de prijs die de opdrachtgever voor het huisdier heeft betaald (aankoopprijs).
 3. Trimsalon Limbo is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door onjuiste informatie van de opdrachtgever over het huisdier of door andere redenen die niet aan Trimsalon Limbo kunnen worden toegeschreven.
 4. Als Trimsalon Limbo verantwoordelijk is voor schade, zal deze alleen de directe schade vergoeden, zoals kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, kosten om de fout te herstellen en kosten om verdere schade te voorkomen.
 5. Tenzij Trimsalon Limbo opzettelijk of erg nalatig is geweest, moet de opdrachtgever Trimsalon Limbo vrijwaren van alle claims van derden met betrekking tot de afspraak.
 6. Alle vorderingen en verdedigingen tegen Trimsalon Limbo verjaren één jaar na de afspraak, tenzij de wet een langere termijn voorschrijft.

Artikel 7: Opzegging en annulering

 1. Trimsalon Limbo kan de afspraak annuleren als het huisdier agressief of onhandelbaar blijkt te zijn, wat de veiligheid van Trimsalon Limbo in gevaar brengt.
 2. Als de afspraak wordt geannuleerd, moet de opdrachtgever alle kosten en schade die Trimsalon Limbo heeft gemaakt vergoeden. De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding.

Artikel 8. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Als er een conflict is tussen Trimsalon Limbo en de klant, moet dit worden voorgelegd aan de rechter in de stad waar Trimsalon Limbo gevestigd is, tenzij het een klein conflict is dat door de kantonrechter kan worden behandeld. Trimsalon Limbo kan er ook voor kiezen om het geschil voor te leggen aan een andere rechter volgens de wet.
 2. Voordat een van beide partijen naar de rechter stapt, moeten ze hun best doen om het conflict onderling op te lossen.
 3. Alle afspraken tussen Trimsalon Limbo en de klant vallen onder het Nederlands recht.

Artikel 9: Betalingen

 1. Tenzij anders vermeld, zijn alle genoemde prijzen richtprijzen. Trimsalon Limbo kan de prijs met maximaal 50% verhogen zonder de klant te raadplegen, als dit redelijk is gezien de tijd en middelen die nodig zijn voor de afspraak.
 2. Tenzij anders overeengekomen, moet de klant de afgesproken prijs contant betalen wanneer het huisdier wordt opgehaald bij Trimsalon Limbo.
 3. Als de klant te laat betaalt is hij automatisch in gebreke. Vanaf dat moment moet hij wettelijke rente betalen tot het volledige bedrag is voldaan. Alle redelijke kosten die Trimsalon Limbo maakt om het geld te krijgen, komen voor rekening van de klant.

Artikel 10: Levering van goederen en diensten

 1. De afspraak vindt plaats in de trimsalon. Het huisdier wordt gebracht en opgehaald op de afgesproken dag en tijd, tenzij anders overeengekomen.
 2. Als de klant niet aan zijn verplichtingen voldoet, is hij verantwoordelijk voor alle kosten die hieruit voortvloeien, direct of indirect.
 3. De klant moet ervoor zorgen dat het huisdier op tijd aanwezig is. Als het huisdier niet aanwezig is, wordt de geplande service toch in rekening gebracht.

Artikel 11: Retentierecht

Als de klant niet betaalt, mag Trimsalon Limbo het huisdier houden totdat de klant al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Als het huisdier elders moet worden ondergebracht, zijn alle kosten voor rekening van de klant.

Artikel 12: Annuleringsvoorwaarden

 1. De klant kan de afspraak alleen annuleren volgens de voorwaarden in dit artikel.
 2. Annulering is gratis als dit minstens 48 uur vóór de afspraak gebeurt.
 3. Bij annulering tussen 48 en 24 uur voor de afspraak moet de klant 50% van de afgesproken prijs betalen.
 4. Als de klant minder dan 24 uur van tevoren annuleert, moet hij de volledige prijs betalen.
 5. Annuleringen moeten schriftelijk of telefonisch worden gemeld.

Artikel 13: Klachten

 1. De klant moet bij het ophalen van zijn huisdier controleren of Trimsalon Limbo zijn werk goed heeft gedaan en dit meteen melden. Als dit niet mogelijk is, moet de klant binnen 24 uur na het ophalen schriftelijk een klacht indienen bij Trimsalon Limbo.
 2. Als een klacht gegrond is zal Trimsalon Limbo gratis herstelwerkzaamheden uitvoeren. De klant moet het huisdier binnen 48 uur na het melden van de klacht naar Trimsalon Limbo brengen voor herstel.
 3. Als de klant niet op tijd een klacht indient, vervallen al zijn rechten met betrekking tot de klacht.

Artikel 14: Gegevensverwerking

 1. De klant stemt ermee in dat Trimsalon Limbo alle relevante gegevens over de klant en zijn huisdier in een database opslaat voor de uitvoering van de afspraak. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor Trimsalon Limbo.
 2. Trimsalon Limbo zorgt ervoor dat alle persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en alleen worden gebruikt voor de uitvoering van de afspraak.